CARBIDE BURRS

BURR D-MAX 13X25mm 1/4" SHNK B/N TREE (H-TDX970-4)

BURR D-MAX 13X25mm 1/4" SHNK B/N TREE (H-TDX970-4)

Regular price
BURR D-MAX 13X25mm 1/4" SHNK TREE (H-TDX680-4)

BURR D-MAX 13X25mm 1/4" SHNK TREE (H-TDX680-4)

Regular price
BURR D-MAX 13X30mm 1/4"SHNK B/N CYLINDER (H-TDX470-4)

BURR D-MAX 13X30mm 1/4"SHNK B/N CYLINDER (H-TDX470-4)

Regular price
BURR D-MAX 13X25mm 1/4"SHNK B/N CYLINDER (H-TDX370-1-4)

BURR D-MAX 13X25mm 1/4"SHNK B/N CYLINDER (H-TDX370-1-4)

Regular price
BURR D-MAX 13X25mm 1/4"SHNK CYLINDER (H-TDX170-1-4)

BURR D-MAX 13X25mm 1/4"SHNK CYLINDER (H-TDX170-1-4)

Regular price
BURR D-MAX 10X19mm 1/4"SHNK CYLINDER (H-TDX160-4)

BURR D-MAX 10X19mm 1/4"SHNK CYLINDER (H-TDX160-4)

Regular price
BURR A-CUT 13x25mm 1/4'' SHANK (H-TTA970-4)

BURR A-CUT 13x25mm 1/4'' SHANK (H-TTA970-4)

Regular price
BURR A-CUT 13x30mm 1/4'' SHANK (H-TTA470-4)

BURR A-CUT 13x30mm 1/4'' SHANK (H-TTA470-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x25mm 1/4''SHNK B/N TREE (H-9700D-4)

BURR D-CUT 13x25mm 1/4''SHNK B/N TREE (H-9700D-4)

Regular price
BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK B/N TREE (H-9600D-4)

BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK B/N TREE (H-9600D-4)

Regular price
BURR D-CUT 06x16mm 1/4''SHNK B/N TREE (H-9400D-4)

BURR D-CUT 06x16mm 1/4''SHNK B/N TREE (H-9400D-4)

Regular price
BURR D-CUT 12x10mm 1/4''SHNK BALL (H-7700D-4)

BURR D-CUT 12x10mm 1/4''SHNK BALL (H-7700D-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x25mm 1/4''SHNK TREE (H-6800D-4)

BURR D-CUT 13x25mm 1/4''SHNK TREE (H-6800D-4)

Regular price
BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK TREE (H-6500D-4)

BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK TREE (H-6500D-4)

Regular price
BURR D-CUT 06x16mm 1/4''SHNK TREE (H-6400D-4)

BURR D-CUT 06x16mm 1/4''SHNK TREE (H-6400D-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x19mm 1/4''SHNK OVAL (H-5700D-4)

BURR D-CUT 13x19mm 1/4''SHNK OVAL (H-5700D-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x32mm 1/4''SHNK FLAME (H-5600D-4)

BURR D-CUT 13x32mm 1/4''SHNK FLAME (H-5600D-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x30mm 1/4''SHNK B/N CONE (H-4700D-4)

BURR D-CUT 13x30mm 1/4''SHNK B/N CONE (H-4700D-4)

Regular price
BURR D-CUT 10x25mm 1/4''SHNK B/N CONE (H-4600D-1-4)

BURR D-CUT 10x25mm 1/4''SHNK B/N CONE (H-4600D-1-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x25mm 1/4" SHNK B/N CYL (H-3700D-1-4)

BURR D-CUT 13x25mm 1/4" SHNK B/N CYL (H-3700D-1-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x19mm 1/4''SHNK B/N CYL (H-3700D-4)

BURR D-CUT 13x19mm 1/4''SHNK B/N CYL (H-3700D-4)

Regular price
BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK B/N CYL (H-3600D-4)

BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK B/N CYL (H-3600D-4)

Regular price
BURR D-CUT 08x19mm 1/4''SHNK B/N CYL (H-3500D-4)

BURR D-CUT 08x19mm 1/4''SHNK B/N CYL (H-3500D-4)

Regular price
BURR D-CUT 06x19mm 1/4''SHNK B/NOSE (H-3400D-4)

BURR D-CUT 06x19mm 1/4''SHNK B/NOSE (H-3400D-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x25mm 1/4''SHNK CONE (H-2700D-1-4)

BURR D-CUT 13x25mm 1/4''SHNK CONE (H-2700D-1-4)

Regular price
BURR D-CUT 10x22mm 1/4''SHNK CONE (H-2600D-4)

BURR D-CUT 10x22mm 1/4''SHNK CONE (H-2600D-4)

Regular price
BURR D-CUT 13X25mm 1/4"SHNK CYLINDER (H-1700D-1-4)

BURR D-CUT 13X25mm 1/4"SHNK CYLINDER (H-1700D-1-4)

Regular price
BURR D-CUT 13x19mm 1/4''SHNK CYLINDER (H-1700D-4)

BURR D-CUT 13x19mm 1/4''SHNK CYLINDER (H-1700D-4)

Regular price
BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK CYLINDER (H-1600D-4)

BURR D-CUT 10x19mm 1/4''SHNK CYLINDER (H-1600D-4)

Regular price
BURR D-CUT 06x19mm 1/4''SHNK CYLINDER (H-1400D-4)

BURR D-CUT 06x19mm 1/4''SHNK CYLINDER (H-1400D-4)

Regular price